XIN CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA VIHAFOOD
Quan hệ cổ đông » Thông tin cập nhật 2021

 

Cập nhật ngày 26/01/2021:

1. Công bố thông tin về việc mua tài sản số 52/CV-FHN.

2. Công bố thông tin về việc thành lập Chi nhánh số 53/CV-FHN.

Cập nhật ngày 28/01/2021:

3. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 số 55/BC-FHN.

4. Công bố thông tin về báo cáo quản trị Công ty năm 2020 số 56/CV-FHN.

5. Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn số 57/BC-FHN.

 

Cập nhật ngày 03/02/2021:

6. Trích nghị quyết HĐQT Công ty số 60/NQ-HĐQT

7. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ

thường niên năm 2021 số 61/TB-FHN.

8. Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ

thường niên năm 2021 số 62/CV-FHN.


Cập nhật ngày 02/03/2021:

9. Công bố thông tin về Báo cáo Tài chính năm 2020 số 102/CV - FHN.

10. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2020.

11. Công văn Giải trình ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán số 90/Cty-TCKT.


Cập nhật ngày 18/03/2021:

12. Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2020 số 130/CV - FHN


Cập nhật ngày 26/03/2021:

13. Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 CV số 146+147/TB-FHN

14. Dự thảo chương trình đại hội cổ đông 2021

15. Báo cáo Ban Kiểm Soát 2021

16. Điều lệ 2021

17. Báo cáo HĐQT 2020 tại ĐHĐCĐ 2021

18. Quy chế hoạt động của BKS năm 2021

19. Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021

20. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ 2021

21. Quy chế quản trị nội bộ Cty CP XNK LT-TP HN 2021

 

Cập nhật ngày 01/04/2021:

22. Tờ trình lựa chọn kiểm toán 2021

23. Dự thảo nghị quyết DHDCD 2021

24. Báo cáo ban điều hành 2020

25. Tờ trình DHDCD sửa đổi điều lệ Công ty

26. Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán

27. Tờ trình thù lao HDQT 2021

28. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh 2021


Cập nhật ngày 20/04/2021:

29. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

30. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 2021

31. Báo cáo Ban Kiểm soát

32. Báo cáo Hội Đồng quản trị

33. Báo cáo kết quả HDSXKD

34. Điều lệ 

35. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

36. Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

37. Quy chế hoạt động BKS

38. CV Công bố thông tin ngày 20/04/2021


Cập nhật ngày 23/04/2021:

39. Trích nghị quyết hội đồng quản trị Công ty CP XNK LT-TP HN

40. CV Công bố thông tin ngày 23/04/2021

41. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020

42. Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020


Cập nhật ngày 01/06/2021:

43. Biên bản kiểm phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Vihafood nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10:20 am)

44. Biên bản họp HĐQT ngày 01/06/2021(10:21 am)

45. Quyết định về việc bầu chủ tịch HĐQT Vihafood nhiệm kỳ 2020 - 2025 số 272/QĐ-HĐQT ngày 01/6/2021 (10:22 am)

46. CV công bố thông tin về bầu Chủ tịch HĐQT số: 273/CV-FHN ngày 01/6/2021 (10:23 am)

 

Cập nhật ngày 21/07/2021:

47. Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021.

48. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021.

 

Cập nhật ngày 12/10/2021:

49. Công văn số: 479/Cty-TCKT về việc giải trình Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

50. Công bố thông tin số: 480/CV-FHN về việc Công bố  thông tin về giải trình quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

51. Quyết định số: 39150/QĐ-CTHN-TTKT6-XPVPHC ngày 12/10/2021 của Cục Thuế thành phố Hà Nội

 

Cập nhật ngày 10/12/2021:

52. Công bố thông tin số: 556/CV-FHN về việc Công bố thông tin chấm dứt hoạt động Chi nhánh (tài liệu đính kèm Công bố: Quyết định 555/QĐ-HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP XNK LT - TP Hà Nội tại An Giang; Quyết định 554/QĐ-HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Dịch vụ và Du lịch)

File đính kèm: 

Quan hệ cổ đông khác