XIN CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA VIHAFOOD
Quan hệ cổ đông » Tài liệu CĐ năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI

Thông tin phục vụ đại hội cổ đông năm 2019

Cập nhật ngày 22/01/2019:

1. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2019.

Cập nhật ngày 08/03/2019:

1. Quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của Cục thuế TP Hà Nội (CV số 58937/QĐ-CT-KTT5).

2. Giải trình Quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế ( CV số 133/Cty-TCKT).

3. Báo cáo tài chính của Công ty CP XNK Lương thực-Thực phẩm Hà Nội đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Cập nhật ngày 13/03/2019:

4. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

5. Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

6. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

7. Tờ trình về Quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

8. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quy và chia cổ tức năm 2018.

9. Báo cáo Kết quả Hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

10. BÁo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 (số: 153/BC-HĐQT, ngày 13/03/2019).

11. Báo cáo của BKS năm 2018.

Cập nhật ngày 14/03/2019:

12. Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán ( CV số 156/Cty-TCKT)

Cập nhật ngày 20/03/2019:

13.Báo cáo thường niên năm 2018


Cập nhật ngày 29/03/2019:

14. Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

15. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

16. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.


Cập nhật ngày 12/04/2019:

17. Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Quan hệ cổ đông khác