XIN CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA VIHAFOOD
Quan hệ cổ đông
Cập nhật ngày 23.01.2024: 1. Công bố thông tin số: 28/CV-FHN về việc Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023. 2. Báo cáo số: 26/CV-FHN về việc Tình hình quản trị Công ty năm...
Cập nhật ngày 12.01.2023: 1. Công bố thông tin số: 15/CV-FHN về việc Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023. 2. Thông báo số 13/TB-FHN về...
Cập nhật ngày 18.01.2022: 1. Báo cáo Quản trị Công ty năm 2021 (số 33/BC-FHN).   Cập nhật ngày 16.02.2022: 2. Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm...
  Cập nhật ngày 26/01/2021: 1. Công bố thông tin về việc mua tài sản số 52/CV-FHN. 2. Công bố thông tin về việc thành lập Chi nhánh số 53/CV-FHN. Cập nhật ngày 28/01/2021: 3. Báo cáo tình hình quản...
Ngày 29/02/2020 :  Cập nhật 1. Công văn số 75/Cty-TCKT :Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2019 Chi tiết vui lòng...
Cập nhật 11/11/2019: - Công văn số 593 : Giải trình quyết định xử phạt - Công văn số 84413: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI Thông tin phục vụ đại hội cổ đông năm 2019 Cập nhật ngày 22/01/2019: 1. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐ Cổ...
Thông tin chi tiết các tài liệu cung cấp tới quý cổ đông Vihafood năm 2018    Trân trọng mời quý vị tải xuống theo các nội dung phía dưới   Quý vị cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với...
Thông tin chi tiết các tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông Vihafood năm 2017, mời quý vị tải xuống theo các nội dung phía dưới.  Trân trọng!   Quý vị cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên...
Thông tin chi tiết các tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông Vihafood năm 2016, mời quý vị tải xuống theo các nội dung phía dưới.  Trân trọng!   Quý vị cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên...